25/01/2018

KONKURS "BYĆ POLAKIEM" IX EDYCJA 2018 R.

ZAPROSZENIE

 

W roku wielkiego Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy nauczycieli, uczących w różnych typach szkół języka polskiego oraz uczniów tych szkół, a także dzieci i młodzież polonijną, w lekcjach przedmiotów ojczystych nie uczestniczących. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. Zapraszamy do udziału w: Konkursie „Być Polakiem”, moduł A – dla dzieci i młodzieży, moduł B – dla nauczycieli,

 

Moduł A – dla dzieci i młodzieży:

 

Ten moduł Konkursu jest skierowany do dzieci i młodzieży, żyjącej poza granicami Polski. Jest zaproszeniem do refleksji nad własną tożsamością narodową, tradycją i kulturą polską. Zachętą do pogłębiania historii Polski, a szczególnie w roku Jubileuszu walki Polaków o niepodległość. Jest to IX edycja Konkursu. W ubiegłorocznej, VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata. Wielka to zasługa rodziców i nauczycieli. Dziękujemy!

 

Tematy tegorocznej edycji, Moduł „A”

 

Grupa 1 : 6 – 9 lat : „Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

 

Grupa 2 : 10 – 13 lat : „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu

Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 3 : 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o

odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

 

Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.

 

Grupa 5 : 10 – 22 lata : Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu Niepodległości w 1918 r.

– prace multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie oraz uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach.

Kalendarium IX edycji konkursu „Być Polakiem”, Moduł „A” i „B”

do 04.03.2018 r. - Nadsyłanie prac konkursowych

13 – 15.04.2018 r. - Obrady Jury Konkursu – Warszawa

22.04.2018 r. - Ogłoszenie wyników Konkursu : http://swiatnatak.pl/wyniki-ko nkursu-byc-polakiem/

29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręczenia nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie

30.06.2018 r. - 01.07.2018 r. - Zwiedzanie Warszawy przez Laureatów i Wyróżnionych

 

Moduł „B” – dla nauczycieli:

 

Rok 1918 – „Spełnione marzenia pokoleń”. Konspekt zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskich

za granicą

Drodzy Nauczyciele, Przygotowania do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę są w toku. Aby czynnie włączyć w te przygotowania najmłodsze pokolenie Polaków rozsianych po wszystkich kontynentach  świata, powstała inicjatywa zorganizowania konkursu dla nauczycieli szkół polonijnych na konspekt lekcji o niepodległości Polski pt "Rok 1918 - spełnione marzenia pokoleń". Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. W 1918 roku, po 123 długich latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Marzyły o niej pokolenia, a nie godząc się na zniewolenie Narodu, podejmowano różne formy oporu od zbrojnych, ogólnonarodowych powstań, po protesty lokalne. Od Insurekcji Kościuszkowskiej po bunt dzieci wrzesińskich, które nie chciały odmawiać pacierza po niemiecku, mimo stosowanych kar.  W roku Jubileuszu trzeba o tych wydarzeniach mówić  i przypominać o nich kolejnym pokoleniom młodych Polaków mieszkających, często od urodzenia, poza Polską. Z pewnością już dziś nauczyciele przedmiotów ojczystych poza granicami Polski pracują nad najskuteczniejszymi scenariuszami lekcji jubileuszowych. Powstaną setki konspektów. Warto nagrodzić te, które, według oceny Jury, będą dawały największą gwarancję rozbudzenia żywego zainteresowania u uczniów i chęć opowiadania rówieśnikom z dumą o tych wydarzeniach, oraz będą reprezentowały najwyższy poziom kunsztu metodycznego. Wiele tekstów, materiałów dydaktycznych, jak wiersze, piosenki, gry terenowe i sytuacyjne, filmy, cały ten skarbiec pomysłów metodycznych powinien być wykorzystany i służyć tysiącom dzieci  i młodzieży. Ustanawiamy więc nagrody pieniężne dla nauczycieli zwycięskich konspektów: Nagroda I – 1000 euro, nagroda II – 500 euro, nagroda III – 250 euro. Nagroda dla szkół, z których wpłyną zwycięskie konspekty – I nagroda 500euro, II nagroda 250 euro, III nagroda 100 euro. Konspekty będą dla 2 grup wiekowych, 9-13 i 14-19 lat, zatem liczba nagród jest podwójna. Nagrodzone konspekty będą, za zgodą autorów, przesłane do wszystkich szkół przedmiotów ojczystych na świecie, jako modelowe scenariusze lekcji.

Organizatorzy Kontakt : Moduł „A”: bycpolakiem2018@gmail.com, Moduł „B”: konkursdlanauczycieli@gmail.co m

Konkurs pt. „Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”

z okazji stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

dla nauczycieli wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych,

pracujących poza Polską

 

regulamin

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, moduł B – dla nauczycieli pt. „Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”, zwany dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja „Świat na Tak” oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, zwani dalej Organizatorem.
 3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskich za granicą, celem pogłębienia zainteresowań tym ważnym Jubileuszem.
 4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2Cele Konkursu

Celami Konkursu są:

 1. Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Propagowanie uroczystego obchodzenia polskich rocznic historycznych poza granicami Polski.
 3. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań, związanych ze 123 latami starań o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
 4. Kształtowanie związków z Polską i postaw patriotycznych w kontekście pamięci o przeszłości.
 5. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o odzyskaniu niepodległości.
 6. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, krytycznego analizowania i wykorzystywania informacji historycznych pochodzących z różnych źródeł.
 7. Wzmocnienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
 • 3 Opis Konkursu
 1. Konspekt może dotyczyć jednego wydarzenia lub pokazywać długą drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybrany materiał i sposób jego prezentacji powinien oddziaływać emocjonalnie tak, aby uczeń miał potrzebę upowszechniania zdobytej wiedzy w swoim środowisku.
 2. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden 135-minutowy konspekt, który może być podzielony na dwie lub trzy jednostki lekcyjne, po 45 minut każda.
 3. Adresatem zajęć edukacyjnych, podczas których będzie realizowany konspekt są dzieci młodzież w wieku od 9 do 17 lat.
 4. Konspekt powinien  być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale:
 • Grupa I           9 – 13 lat
 • Grupa II          14 – 17 lat
 1. Konkurs jest realizowany w roku szkolnym 2017/18.

Kalendarz:

październik 2017 r.

ogłoszenie konkursu: „Być Polskiem”, moduł B dla nauczycieli pt. „Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”.

04 marca  2018

zakończenie składania prac konkursowych.

22 kwietnia 2018 r. 

ogłoszenie wyników Konkursu.

29 czerwca 2018 r. godz. 14.00         

wręczenie nagród podczas Gali kończącej Konkurs „Być Polakiem” moduły A dla uczniów i B dla nauczycieli.

 Zamek  Królewski, Warszawa, Pl. Zamkowy 1

 

 

 1. Nagrody przyznawane są w dwóch grupach wiekowych:

I miejsce       €1000 (tysiąc euro) + €500 dla szkoły, w której uczy laureat

 

II miejsce      €500 (pięćset euro) + €250 dla szkoły, w której uczy laureat

 

III miejsce     €250 (dwieście pięćdziesiąt euro) + €100 dla szkoły, w której uczy laureat

 

 

 1. Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą przesłane do szkół polonijnych poza Polską i prezentowane na stronach internetowych Organizatora.
 • 4Uczestnictwo w Konkursie
 1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach polskich poza Krajem, niezależnie od ich statusu i formy organizacji, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
 3. Zgłaszając do Konkursu Konspekt uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. ( zał. nr. 2.).
 4. Uczestnik zgłasza jeden scenariusz dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
 5. Zgłoszony do Konkursu Konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

 

 • 4Zgłoszenie do Konkursu
 1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać  do 4 marca 2018 roku (liczy się data stempla  pocztowego) drogą pocztową na adres:

Fundacja „Świat na Tak”

Al. J. Ch. Szucha 27

00-580 Warszawa

Polska/Poland, lub e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com – jako załącznik w formacie pdf

tel. +48 603-330-905

 1. Zgłoszenie musi zawierać:
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 2) zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu.
  • pracę konkursową (Konspekt) wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, spisanymi propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, nagranymi fragmentami piosenek, filmów, audio-booków, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu
  • oświadczenie Uczestnika o nienaruszaniu praw osób trzecich do przekazanego Konspektu (załącznik nr 3)
  • potwierdzenie dyrektora szkoły, że uczestnik pracuje w danej placówce (załącznik nr 4)
  • w celu zachowania anonimowości, przesyłane konspekty muszą być opatrzone pseudonimem wybranym przez uczestnika
 2. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
 3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 4. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.
 • 5Zasady przyznawania nagród
 1. W celu wyłonienia zwycięskich Konspektów, Organizator powołuje Jury składające się z nie mniej niż dziewięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem pedagogicznym i znajomością metodyki nauczania przedmiotów ojczystych.
 2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs Konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
  • Zgodnością tematu z celami Konkursu
  • Oryginalnością propozycji tematycznej i materiałów dydaktycznych
  • Poprawnością i atrakcyjnością merytoryczną i metodyczną
  • Adekwatnością w odniesieniu do wieku grupy
  • Oryginalnością propozycji tematycznej i materiałów dydaktycznych
  • Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.
  • Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Informacji o Konkursie udziela:

e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com

tel. +48 603-330-905

 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie odpowiada za nieprawidłowość tych danych.
 2. Organizator nie odpowiada za uszkodzone lub zagubione przesyłki.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.
 6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
KOPERTA ZAMKNIĘTA
Konkurs „Być Polakiem”, moduł B – dla nauczycieli pt. „Rok 1918
– spełnione marzenia pokoleń”
z okazji stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
dla nauczycieli wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych,
pracujących poza Polską
DANE NAUCZYCIELA
Pseudonim Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
wraz z numerem kierunkowym
Adres E-mail
DANE SZKOŁY
Nazwa szkoły Adres szkoły
Imię i nazwisko dyrektora szkoły Telefon dyrektora szkoły
wraz z numerem kierunkowym
Adres e-mail dyrektora szkoły
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych przez Organizatorów Konkursu „Rok 1918 – spełnione marzenia
pokoleń”
Imię i nazwisko Data:
drukowanymi literami:
............................................................................. ...................................
...................................

12:25 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

23/01/2018

728 FREDDY MARK POLONIJNA ORKIESTRA à LEFOREST

Nous avons visionné et apprécié beaucoup d'orchestres en France;

depuis nos premiers déplacements dans le Nord, et d'abord il y a une dizaine d'années déjà avec Jean Luc Dupont le lundi de Pâques où le regretté Edziu Napierala produisait 4 orchestres le même jour.

 

Nous avons écouté les conseils de nos amis polonais Bernard Konczak , Didier Blaszka, Gérard Fournier, les références expertes au sujet des orchestres polonais et bals polonais, sur les prestations de l'orchestre Freddy Mark et voilà:

c'est bien à Jean Luc et Wioletta Kiełbowicz, les fondateurs de "les Polonais du Centre" que nous avons pensé quand on a découvert Freddy Mark orkiestra ce dimanche à Leforest.

FREDDY MARK les voeux.jpg

La même sensation qu' à Haillicourt il y a 10 ans .La même spontanéité du comité de Tradition et Progrès .

La même rencontre avec Freddy Słominski que celle directe, sincère, naturelle, ouverte que nous avons vécue avec Władziu Bardzinski ou Benoît Adamiak ou AS Folk.

Nous avons été fiers de  vous les  montrer chez nous à Morlanwelz, à Bois du Luc, à Binche maintenant.

Et c'est ceci ci-dessous que nous allons plus que  probablement vous  présenter en novembre fin d'année 2018.


1 er bandonéons: David Walczak, et Louis Słominski, 

bandonéon 2: Krzysztof Wozny

les violons de gauche à droite:

Violons 1 : Virginie et Lou Dacquin    Violon 2 : Bruno Wiernicki.

Voici la page Facebook :

https://www.facebook.com/orchestre.freddymark?hc_ref=ARQi...

à voir pas loin de Binche

ABSCON.jpg

Nos images sur la fête de Leforest:

DSC02172.JPG

DSC02158.JPG

DSC02173.JPG

DSCN2156.JPG

DSCN2133.JPG

DSCN2154.JPG

DSC02092.JPG

DSC02099.JPG

DSC02117.JPG

DSC02114.JPG

 

https://www.facebook.com/orchestre.freddymark/media_set?s...

 

20:54 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

22/01/2018

727 LEFOREST (Pas de Calais) chez Tradycja i Postęp

Après Anor, Haillicourt, Bully les Mines, Henin-Beaumont, Harnes, Sallaumines, Pecquencourt, Trith Saint Léger, Saint Amand les Lilles, Vicoigne, Raismes, Escaupont, Eppe Sauvage, Macou, Saint Amand les Eaux, Calonne-Ricouart, Lens, Hergnies, et Fourmies aussi, nous voilà cette fois à a rencontre des "Polonais" de Leforest.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leforest

 

TRADITION et PROGRES 

Les associations polonaises historiques à Leforest comme partout dans les bassins miniers en déclin, s'essoufflent dès le début des années 70 et finissent par  se défaire. 

En 1976, une bonne trentaine de Polonais de Leforest se rassemble pour créer TRADITION et PROGRES.

LEFOREST.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciechowski Paul à droite sur la photo, rappelait en 2016 au  40e anniversaire :

«  Ce n’était pas la première association polonaise à Leforest, il y en a eu jusqu’à une quinzaine. Près de 125 000 Polonais sont arrivés en 1925 en même temps, rien que dans le Pas-de-Calais.

Ça ne passe pas inaperçu !

Le problème de ces associations, c’est qu’elles étaient très cloisonnées regroupant des gens en fonction de leur sexe et de leur âge.

Il y avait donc des associations de femmes, d’hommes, d’enfants, d’adolescents, religieuses, non religieuses, dédiées au sport, aux loisirs…

Toutes fonctionnaient indépendamment l’une de l’autre ...  »

Paul Wojciechowski a passé les rênes de la présidence à Barbara Olszewski en 2008.

C'est la présidente qui nous accueille en début d'après-midi ce dimanche 21 janvier à Leforest, le  moment choisi chaque début d'année pour "l'arbre de Noël" de la Communauté Polonaise  et de ses amis.

DSC02084.JPG

Nos déplacements dans le Nord pas de Calais sont motivés par la découverte des nombreux orchestres de bals polonais. Des orchestres qui produisent la musique désirée par la vieille communauté polonaise, une musique très spécifique du Nord de la France, le long des bassins miniers en Belgique,en Angleterre un peu,aux USA et en Australie .Ce n'est pas la musique actuelle en Pologne; du tout .

En Belgique, c'est fini. Il reste encore un dernier excellent musicien qui pour notre plaisir s'épuise à jouer partout ,à gauche , à droite, à toutes les fêtes polonaises d'un coin à l'autre; provoquant alors un besoin de voir, une fois de temps en temps,  autre chose, raisonnablement une variante,... qu'il faudra assurer tôt ou tard, de toute façon, puisqu'il n'y a pas de relève.

Dans le Nord,en France, c'est un vivier d'orchestres polonais, avec une jeunesse enthousiaste,qui s'y met avec talent ,et, que nous produisons déjà à nos fêtes dans la région du Centre.

L'énorme succès du 11 novembre 2017, à Binche, avec les Bardzinski nous conforte dans la marche à suivre sachant déjà que c'est la voie, le modèle qui sert déjà, qui servira bientôt, immanquablement parmi les autres groupements polonais chez Stara Polonia Belgijska.

Nous nous sommes donc déplacés à Leforest pour apprécier l'orchestre de Freddy Mark

DSC02158.JPG

dont on parlera dans l'article suivant car ...

... voilà encore une fois que l'on tombe dans une association polonaise pleine de chaleur, de convivialité, de gentillesse et d'amitié à notre égard.

DSC02104.JPG

Tout le groupe s'affaire au bar et en cuisine et  pour la préparation du repas que nous avions décrit dans l'agenda kalendarium.

 

Tout a été cuisiné par les dames de Tradition et Progrès.

DSC02098.JPG

DSC02091.JPG

D'autres seront occupés toute l'après-midi au service des 250 personnes présentent.

D'autres encadreront les enfants du catéchisme polonais pour leur saynète de Noël.

DSCN2113.JPG

DSCN2120.JPG

DSCN2112.JPG

Les enfants seront récompensés par l'association.

DSC02140.JPG

Le Père Noël distribue ici des paquets aux enfants du catéchisme polonais mais aussi à tous les enfants présents à la fête.

Non, à Leforest, les parents de la paroisse polonaise ne doivent pas payer le cadeau.

Toutes les rencontres, toutes les présentations, toutes les conversations furent très agréables et chaleureuses.

DSC02123.JPG

DSC02152.JPG

DSC02177.JPG

DSC02171.JPG

DSC02124.JPG

DSC02160.JPG

DSC02085.JPG

Madam Guyot -Garçon, présidente des "Matki Rozancowe"" les Dames du Rosaire" .La sœur des deux frères Garçon (oui oui des Polonais venus de Pologne avec ce nom Garçon); deux frères éminemment connus dans le Nord; deux savants dont Gabriel Garçon de l'Université Lille 3 et son frère Gérard  (univ Artois.fr)que nous rencontrons en France quand il chante avec ses compagnons de chorale. ci-dessous au centre de la photo et avec nous en 2008 déjà:

GERAR GARCON.jpg

GERARD GARCON 2.jpg

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2008/12...

 

https://www.bing.com/search?q=gabriel+gar%C3%A7on+lille+i...

DSC02088.JPG

DSCN2164.JPG

Tout comme Monsieur le Maire Christian MUSIAŁ ( PS), on a si bien mangé; on a si bien bu; on a tellement chanté; on a tellement bavardé; on a tellement ri; on a rencontré tellement de personnes gentilles, intéressées; on a  tellement dansé avec Freddy Mark, au centre de la photo ci-dessus ; que nous étions à une grande fête de famille; si bien que nous serons très  attentifs au programme de Leforest pour y retourner et retrouver les nôtres ( nasi, to są nasi ) avec plaisir.

DSC02178.JPG

le coup de l'étrier juste avant notre retour

 

 

d'autres photos demain

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_n°_6_des_mines_de_l%2...

22:31 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |