17/09/2015

POLAK ROKU 2015

 

 

Ambasada RP w Brukseli oraz Rada Polonii przy współpracy organizacji polonijnych Polish Expats Network i Emigration Project organizują VIII edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”.

Gala : 10 listopada 2015 r Teatrze Wolubilis w Brukseli.

 

 

Idea konkursu opiera się niezmiennie na chęci pokazania i promowania pozytywnego wizerunku Polaka w Belgii oraz aktywizacji środowiska polskiej emigracji.

W tym roku zostaną przyznane nagrody w kategoriach : Kultura i nauka, Działalność Gospodarcza, Działalność Społeczna i Nagroda Polonii oraz Nagroda Specjalna przyznawana na wspólny wniosek Ambasadora RP w Królestwie Belgii oraz Prezesa Rady Polonii Belgijskiej dla wybitnej postaci zasłużonej dla Polski lub Polonii w Królestwie Belgii.

Spośród kandydatów w powyższych kategoriach internauci wybiorą zwycięzcę Nagrody Internautów poprzez plebiscyt internetowy, który ogłoszony zostanie przez kapitułę na stronie internetowej konkursu w dniu 23 października 2015 roku.Głosowanie zostanie zamknięte 6 listopada 2015 roku.

 

 

Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres pocztowy:

Rada Polonii Belgijskiej „Polak Roku 2015” De Heuvel 16 a, 3600 Genk

lub na adres e-mail: polakroku@polakroku.be

 

 


Założenie  kapituly konkursu w Ambasadzie 9.9.2015

1. Izabela CZETWERTYŃSKA
2. Jolanta RATAJCZAK
3. Andrzej GRUDZIEŃ
4. Marzena GRENCZYN
5. Aleksander KOZŁOWSKI
6. Barbara WOJDA
7. Aneta BORATYŃSKA
8. Tomasz RADOS
9.
Janusz STELMASZYK

CHAMPIGNONS DE ROMAN 2015 011.JPG

CHAMPIGNONS DE ROMAN 2015 008.JPG

 

 

 

Regulamin konkursu

Polak Roku w Belgii”

Edycja 2015

 

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się tegoroczna, ósma, edycja konkursu pod nazwą „Polak Roku w Belgii”, przeprowadzana wśród obywateli polskich lub pochodzenia polskiego oraz osób zasłużonych dla spraw polskich, zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii.

 

2. Organizatorem konkursu są Rada Polonii Belgijskiej (dalej nazywana Radą) z siedzibą przy rue Baron de Castro 46, 1040 Bruxelles, oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii (dalej nazywana Ambasadą), przy współpracy następujących organizacji: Polish Expats Network Belgium i Emigration Project.

 

3. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Królestwie Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na terytorium Królestwa Belgii, docenienie jego działalności oraz przedstawienie sukcesu, jaki odniósł.

 

 

 

§ 2

 

Szczegółowe warunki konkursu

 

 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach:

 

A. Kultura i nauka,

 

B. Działalność gospodarcza,

 

C. Działalność społeczna,

 

D. Nagroda Polonii.

 

W kategorii:

 

» kultura I NAUKA - kandydatami mogą być osoby działające na rzecz kultury lubnauki polskiej, belgijskiej czy też europejskiej, twórcy, naukowcy bądź organizatorzy wydarzeń kulturalnych lub naukowych;

 

» działalność gospodarcza - kandydatami mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Królestwa Belgii, odnoszące sukces poprzez współpracę gospodarczą i/lub handlową z Polską, tworzenie nowych miejsc pracy czy budowanie pozytywnego wizerunku polskiej przedsiębiorczości;

 

» Działalność społeczna - kandydatami mogą być osoby prowadzące działalność społeczną na rzecz Polaków lub Polonii, w zakresie ich potrzeb socjalnych, kulturalnych, edukacyjnych czy naukowych;

 

» NAGRODA POLONII - kandydatami mogą być mieszkańcy Królestwa Belgii prowadzący działalność na rzecz Polaków, Polonii, Polski lub współpracy belgijsko-polskiej w zakresie socjalnym, kulturalnym, edukacyjnym czy naukowym.

 

 

2. Kandydatami mogą być obywatele polscy, osoby polskiego pochodzenia lub, w przypadku Nagrody Polonii, obywatele innych państw zamieszkali na terytorium Królestwa Belgii.

 

3. Kandydatami nie mogą być pracownicy polskich placówek dyplomatycznych.

 

4. Kandydatami nie mogą być również laureaci wcześniejszych edycji konkursu.

 

5. Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą organizacje, stowarzyszenia, związki, grupa co najmniej 5 osób oraz organizator konkursu na formularzu zgłoszeniowym. Każde zgłoszenie powinno zawierać notę informacyjną o kandydacie wraz z uzasadnieniem.

 

Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres pocztowy:

 

Rada Polonii Belgijskiej

 

„Polak Roku 2015”

 

De Heuvel 16 a, 3600 Genk

 

lub na adres e-mail: polakroku@polakroku.be

 

6. Rada dokonuje weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym.

 

 

 

 

§ 3

 

Nagroda specjalna

 

 

  1. Na wspólny wniosek Ambasadora RP w Królestwie Belgii oraz Prezesa Rady Polonii Belgijskiej, kapituła przyznaje nagrodę specjalną dla wybitnej postaci zasłużonej dla Polski lub Polonii w Królestwie Belgii.

  2. Nie stosuje się postanowień § 2pkt 4.

 

 

 

 

§ 4

 

Nagroda internautów

 

 

Spośród kandydatów w powyższych kategoriach internauci wybiorą zwycięzcę „nagroda internautów” poprzez plebiscyt internetowy, który ogłoszony zostanie przez kapitułę na stronie internetowej konkursu w dniu 23 października 2015 roku. Głosowanie zostanie zamknięte 6 listopada 2015 roku.

 

 

 

 

§ 5

 

Kapituła

 

 

1. Organizator wybiera jako członków Kapituły 9 osób, zasłużonych dla Polski i/lub Polonii w Królestwie Belgii. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego. Obsługę Sekretariatu Kapituły zapewnia Wydział Konsularny Ambasady.

 

2. Kapituła rozpatruje wszystkie kandydatury przekazane przez organizatorów wraz ze zgodą kandydujących.

 

3. Prace i obrady kapituły maja charakter tajny.

 

4. Decyzje Kapituły konkursu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzja Kapituły jest ostateczna, nie podlega zaskarżaniu, ani odwołaniu.

 

5. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody w kategorii „kultura i nauka” w pracach Kapituły, z głosem doradczym, uczestniczy Dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli.

 

6. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody w kategorii „działalność gospodarcza” w pracach Kapituły, z głosem doradczym, uczestniczy Kierownik WPHI Ambasady w Królestwie Belgii.

 

7. Kapituła ma prawo rezygnacji z przyznawania nagrody w jednej lub kilku kategoriach, może również przydzielić więcej niż jedną nagrodę w danej kategorii.

 

 

 

 

§ 6

 

Terminy

 

 

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 15 września 2015 r.

 

2. Zgłaszanie kandydatów do Rady upływa z dniem 16 października 2015 r.

 

3. Rada przyjmuje i przekazuje kandydatury komitetowi organizacyjnemu, który sporządza listę kandydatów wraz z uzasadnieniem i dalej przekazuje ją kapitule.

 

4. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na stronie konkursu www.polakroku.be ogłoszony zostanie plebiscyt internetowy w celu przyznania przez głosujących internautów „Nagrody Internautów”. Informacje o terminie ogłoszenia i zakończenia plebiscytu znajdą się na stronach internetowych www.polakroku.be

 

5. Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 r. podczas uroczystej Gali kończącej ósmą edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”. Nazwiska zwycięzców będą podane do publicznej wiadomości m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ambasady RP w Brukseli, oraz na stronie www.polakroku.be. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem zwycięzców w poszczególnych kategoriach w Gali.

 

 

 

 

§ 7

 

Nagrody

 

 

1. Nagrodą jest statuetka.

 

2. Statuetka nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.

 

3. W przypadku, gdy osoba nagrodzona nie będzie mogła odebrać nagrody podczas Gali, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Wydziału Konsularnego, może ona zostać przekazana upoważnionemu przedstawicielowi Laureata lub przesłana pocztą za pokwitowaniem odbioru.

 

4. Zwycięzca plebiscytu internetowego „nagrody internautów” otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

 

 

 

§ 8

 

Przepisy końcowe

 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany te ogłasza się na stronach internetowych: Ambasady RP w Brukseli: www.bruksela.msz.gov.pl oraz konkursu: www.polakroku.be.

 

2. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

 

3. Przesłane dokumenty nie są zwracane nadawcom.

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

 

 

 

Bruksela, 1 września 2015 r.

18:04 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.