07/09/2014

str 566 POLAK ROKU konkurs na Polaka Roku 2014

 
 
 
 
 
 
Już po raz siódmy zostaną przyznane nagrody Polakom wyróżniającym się szczególną aktywnością społeczną, biznesową, artystyczną czy jakiejkolwiek inną w Belgii.
 
 
Warsztaty Kapituly VII edycji konkursu    w Ambasadzie PL w Brukseli (9/9/2014 )

 

 

POLAK ROKU 2014 008.JPG

POLAK ROKU 2014 009.JPG

 

POLAK ROKU 2014 011.JPG

 

 

Konkurs „ Polak Roku w Belgii ” jest największym wydarzeniem promocyjnym dla Polonii belgijskiej. Organizatorem konkursu jest Rada Polonii Belgijskiej, przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Brukseli oraz Organizacjami : Emigracja Polska i Polish Expat Network.

Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na terenie Belgii, docenienie jego działalności, a także przedstawienie sukcesu, jaki odniósł.

W tegorocznej edycji przyznamy nagrody w sześciu kategoriach: Kultura, Działalność gospodarcza, Działalność społeczna, Nagroda Polonii i Nagroda Internautów. Zostanie także przyznana nagroda specjalną dla wybitnej postaci zasłużonej dla Polski lub Polonii w Królestwie Belgii. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie statuetek nastąpi podczas prestiżowej Gali 14 listopada w Teatrze Wolubilis w Brukseli.

 

 

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się tegoroczna siódma edycja konkursu pod nazwą „Polak Roku w Belgii”, przeprowadzana wśród obywateli polskich lub pochodzenia polskiego oraz osób zasłużonych dla spraw polskich, zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii.
2. Organizatorem konkursu są Rada Polonii Belgijskiej (dalej nazywana Radą) z siedzibą przy rue Baron de Castro 46, 1040 Bruxelles, oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii (dalej nazywana Ambasadą), przy współpracy następujących organizacji: Emigracja Polska i Emigration Project.
3. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Królestwie Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na terytorium Królestwa Belgii, docenienie jego działalności oraz przedstawienie sukcesu, jaki odniósł.

§ 2
Szczegółowe warunki konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach:
A. Kultura,
B. Działalność gospodarcza,
C. Działalność społeczna,
D. Nagroda Polonii.
W kategorii:
» KULTURA – kandydatami mogą być osoby działające na rzecz kultury polskiej, belgijskiej lub europejskiej, twórcy bądź organizatorzy wydarzeń kulturalnych;
» DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – kandydatami mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Królestwa Belgii, odnoszące sukces poprzez współpracę gospodarczą i/lub handlową z Polską, tworzenie nowych miejsc pracy czy budowanie pozytywnego wizerunku polskiej przedsiębiorczości;
» DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – kandydatami mogą być osoby prowadzące działalność społeczną na rzecz Polaków lub Polonii, w zakresie ich potrzeb socjalnych, kulturalnych, edukacyjnych czy naukowych;
» NAGRODA POLONII – kandydatami mogą być mieszkańcy Królestwa Belgii prowadzący działalność na rzecz Polaków, Polonii, Polski lub współpracy belgijsko-polskiej w zakresie socjalnym, kulturalnym, edukacyjnym czy naukowym.

2. Kandydatami mogą być obywatele polscy, osoby polskiego pochodzenia lub, w przypadku Nagrody Polonii, obywatele innych państw zamieszkali na terytorium Królestwa Belgii.
3. Kandydatami nie mogą być pracownicy polskich placówek dyplomatycznych.
4. Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą organizacje, stowarzyszenia, związki, osoby indywidualne oraz organizator konkursu. Każde zgłoszenie powinno zawierać notę informacyjną o kandydacie wraz z uzasadnieniem.
Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres pocztowy:
Rada Polonii Belgijskiej
„Polak Roku 2013”
De Heuvel 16 a
3600 Genk
lub na adres e-mail: polakroku@polakroku.be

§ 3
Nagroda internautów

Spośród kandydatów w powyższych kategoriach internauci wybiorą zwycięzcę w kategorii „nagroda internautów” poprzez plebiscyt internetowy, który ogłoszony zostanie przez kapitułę na stronie internetowej konkursu w dniu 20 października 2014 roku.

§ 4
Nagroda specjalna

Na wspólny wniosek Ambasadora RP w Królestwie Belgii oraz Prezesa Rady Polonii Belgijskiej, Kapituła przyznaje nagrodę specjalną dla wybitnej postaci zasłużonej dla Polski lub Polonii w Królestwie Belgii.

§ 5
Kapituła

1. Organizator wybiera jako członków Kapituły 9 osób, zasłużonych dla Polski i/lub Polonii w Królestwie Belgii. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego. Obsługę Sekretariatu Kapituły zapewnia Wydział Konsularny Ambasady.
2. Kapituła rozpatruje wszystkie kandydatury przekazane przez organizatora wraz ze zgodą kandydujących.
3. Prace i obrady kapituły maja charakter tajny.
4. Decyzje Kapituły konkursu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzja Kapituły jest ostateczna, nie podlega zaskarżaniu, ani odwołaniu.
5. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody w kategorii „działalność gospodarcza” w pracach Kapituły, z głosem doradczym, uczestniczy Kierownik WPHI Ambasady w Królestwie Belgii.
6. Kapituła ma prawo rezygnacji z przyznawania nagrody w jednej lub kilku kategoriach, może również przydzielić więcej niż jedną nagrodę w danej kategorii.

§ 6


Terminy

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 1 września 2014 r.
2. Zgłaszanie kandydatów do Rady upływa z dniem 15 października 2014 r.
3. Rada przyjmuje i przekazuje kandydatury organizatorowi, który sporządza listę kandydatów i dalej przekazuje ją kapitule.
4. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń na stronie konkursu www.polakroku.be ogłoszony zostanie plebiscyt internetowy w celu przyznania przez głosujących internautów „Nagrody Internautów”. Informacje o terminie ogłoszenia i zakończenia plebiscytu znajdą się na stronach internetowych www.polakroku.be
5. Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. podczas uroczystej Gali kończącej siódmą edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”. Nazwiska zwycięzców będą podane do publicznej wiadomości m.in. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ambasady RP w Brukseli, oraz na stronie www.polakroku.be.

§ 7
Nagrody

1. Nagrodą jest statuetka i pamiątkowy dyplom.
2. Statuetka i dyplom nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
3. W przypadku, gdy osoba nagrodzona nie będzie mogła odebrać nagrody podczas Gali, nagrodę będzie można odebrać w siedzibie Wydziału Konsularnego, może ona zostać przekazana upoważnionemu przedstawicielowi Laureata lub przesłana pocztą za pokwitowaniem odbioru.
4. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem zwycięzców w poszczególnych kategoriach w Gali.

§ 8
Przepisy końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany te ogłasza się na stronach internetowych: Ambasady RP w Brukseli, Wydział Konsularny www.brukselakg.polemb.net. oraz konkursu: www.polakroku.be.
2. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
3. Przesłane dokumenty nie są zwracane nadawcom.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

 

 
 
 

22:36 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

Commentaires

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ARTICLE

Écrit par : trafic organique | 18/09/2014

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.