26/12/2011

p 406 WILRIJK ANTWERPEN spotkanie wigilijne

 

La plus ancienne communauté polonaise autour de Gand (Gent) Willebroeck, Anvers est constituée en partie par les vétérans de la 1e division blindée du Général MACZEK.

 

Najstarsza polska społeczność w Gandawie (Gent) Willebroeck, Antwerpia jest utworzony w części przez weteranów 1 Dywizji Pancernej generała Maczka

 

Aujourd'hui, cette communauté s'est largement complétée par sa descendance et puis par des Polonais arrivés successivement, de manière individuelle et non massive, dès les années 50

 

Dziś ta społeczność szeroko sie powiekszyla przes jej  potomków, a następnie przez Polaków przybyłych kolejno, indywidualnie, a nie masywnie, od latach 50

 

, et plus nombreux ,par l'arrivée de Polonais lors de l'Etat de guerre (sous Jaruzelski ) dans les années 80 dont certains à l'époque par un détour par la Grêce ou un autre pays vers lequel on a délivré quelques passeports et visas, pour éloigner des Polonais de Pologne.

 

i więcej, przez przybycie do Belgii, Polaków podczas  stanu wojennego ( Jaruzelski) w latach 80-tych, niektóre w czasie, po wizycie w Grecji lub innego kraju, do którego zostały wydane  kilka paszportów i wiz , aby oddalać  tych Polaków z Polski.

 

Enfin,ces dernières années tout comme à Bruxelles cette communauté polonaise s'est complétée par l'arrivée individuelle de Polonais recrutés pour tous les secteurs de l'économie.Ils travaillent à bas prix et c'est bon pour les petits et gros patrons.

 

Wreszcie, w ostatnich latach ta polska społecznośc  w antwerpii tak jak w Brukseli została uzupełniona przez przyjazd poszczególnych Polaków zatrudnionych we wszystkich sektorach gospodarki. Działają one tanie i to jest dobre dla pracodawców małych i dużych

 

 Rien n'a changé dans l'économie occidentale. Depuis deux siècles. elle "accueille" ainsi des bras, des cerveaux pour faire progresser soit disant le pays.

 

Nic się nie zmieniło w zachodniej gospodarki. Przez dwa stulecia,  ona przyjmuje  rence i .........aby kraj sie  rozwijal

 

La plupart des militaires démobilisés établis autour d'Anvers sont des volontaires ,bien souvent de Pologne, officiers,soldats qui ont rejoint l'Angleterre à partir de 1939. Ils ont combattu pour leur liberté et la nôtre, en France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne.

 

Większość zdemobilizowanych żołnierzy  do kola  Antwerpii wolontariusze, często z Polski, oficerowie,  żołnierze, które dołączyli Anglie w 1939 roku. Walczyli za wolność naszą i waszą, we Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

 

Démobilisés en 47 certains sont rentrés en Pologne mais beaucoup sont revenus en Flandre, en Hollande, en Angleterre où ils avaient rencontrés de jolies filles qu'ils ont épousées.

 

Zdemobilizowanych w47 niektorzy wrócili do Polski, ale wiele z nich powróciło do Flandrii, Holandii, Anglii, gdzie spotkali się  z ładnymi dziewczynami i  się pobrali.

 

Pour certains de ces militaires, c'est un fait, la rentrée en Pologne pour la plupart, a créé réellement de graves conséquences sur leur vie de touts les jours jusqu'à l'emprisonnement. Aujourd'hui, la Pologne est reconnaissante à ces combattants de la 1e div Blindée de Maczek et cultive son souvenir.

 

Dla niektórych z tych żołnierzy, to fakt, powrót do Polski w większości, tak naprawdę stworzył poważny wpływ na ich życie na co dzień az do więzienia. Dziś Polska jest wdzięczna żołnierzom 1  div Maczka i kultywuje ich pamięc.

 

Ces anciens soldats qui vivent en Belgique font partie de l'amicale belge des vétérans de la 1e div. blindée du général Maczek que préside Jan Cornélissens.

 

Te byłe żołnierze mieszkających w Belgii należą do przyjazni dla weteranów w Belgii  pierwszej div. Pancernej gen. Maczka pod przewodnictwem stycznia Cornelissen.

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2010/10/19/p311-lommel-2010-album-de-jan-cornelissens.html

 

Notre association "les Polonais du Centre" fait partie de cette amicale parce que des Polonais de Belgique issus des émigrations massives organisées par le patronat charbonnier belge, français lors des années 20 et des années 30 ,ont aussi rejoint volontairement en Angleterre cette division blindée notamment et sont rentrés chez eux après la guerre.Où ça? à Trivières, Péronnes, Houdeng d'où ils étaient partis dès 1939 .

 

Nasze stowarzyszenie "Polacy z regionu  Centrum" jest czlonkiem  tej przyjazni  względu  , Polacy z Belgii od masowej emigracji organizowanych przez  pracodawców belgijskich kopaln, francuskich w latach 20 i 30 lat, również dobrowolnie dołączyłi  ta 1sza dywizjie  w Anglii  i wróciłi do domu po wojnie.Gdzie ?Où, ? do Trivieres,  do Péronnes, Houdeng ,miejscowosci przez nich opuśczone w 1939 roku

 

Des associations d'anciens combattants polonais ont rassemblé longtemps ces Polonais de Belgique dans des SPK sekcja polkich kombatantow, disparues aujourd'hui avec une survivance à Liège avec Wlodrzimierz Bryndza (SPK Liège), une rennaissance à Boussu avec Kazimir Miksiewicz (SPK Mons Borinage)

 

Stowarzyszeńia  polskich weteranów zebrali długo tych Polakow w Belgii w SPK sekcji polkich Kombatantów, ktore znikly .Do dzisiaj zyje SPK w Liege prezes:  Wlodrzimierz Bryndza (SPK Liège), renesans w Boussu,prezes  Miksiewicz  Kazimierz (SPK Borinage Mons)

 

http://spkmonsborinage.canalblog.com/

 

Nous aimons le dire à tous surtout aux "nouveaux Polonais"; nous devons représenter ces combattants Polonais du Centre avec nos amis de Liège et de Boussu afin que ces pages communes de l'histoire de Belgique et de la Pologne ne rentrent pas dans l'oubli aussi afin que les Polonais en Pologne sachent que des Polonais de Belgique ont aussi rejoint l'Angleterre dès 1939

 

Chcemy to powiedzieć wszystkim, zwłaszcza do "Nowych Polakow", musimy reprezentowac tych kombatantow z naszymi kolegami z Liège z naszymi przyjaciółmi z Boussu tak, że wspólne stronicy historii Belgii i Polski nie beda zapomniane aby wszyscy Polacy w Polsce wiedzieli  że że Polacy w Belgii dołączył Anglie w 1939 roku

 

pour combattre avec le Général MACZEK.De retour dans nos corons,ils sont redevenus des mineurs dans leur charbonnage.Nous ne les oublierons pas.c'est un travail de mémoire qu'il faut continuer et nous le faisons.

 

do walki z Generalem  MACZEK.Kiedy wrocili do osiedla przy kopalni, to na nowo byly gornikami.My o nich nie zapomniemy.To jest i bedzie  dziełem pamięci, musimy na to dzialc i my to robimy.

 

La rencontre de Noël à Wilrijk nous a permis de retrouver des connaissances , et encore une fois ,d'autres Polonais de Belgique tout heureux, tout curieux d'apprendre avec un réel plaisir aussi qui nous étions,des Polonais de Wallonie. De Wallonie !? Vous venez de loin et pourquoi...

 

Spotkanie wigilijne w Wilrijk pozwoliło nam znaleźć wiedzę, i znowu, innych Polaków w Belgii szczęśliwi, wszyscy chętni poznac z wielką przyjemnością, że sa również Polacy w Walonii. Walonii!? Jestescie  z daleka i dlaczego ...

 

Il est vrai qu'après des années d'ouverture aux autres , notre association n'est pas arrivée en terrain inconnu et que la plupart des organisateurs de la fête, les anciens combattants de cette région que nous rencontrons à Lommel au cimetière polonais

 

Prawdą jest, że po latach otwartości na innych, nasze stowarzyszenie nie przyszedł na nieznane terytorium, oraz że większość z organizatorów przyjecia,spotykamy weteranow z tego okregu   na polskim cmentarzu w Lommel

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2009/10/19/p216-lommel-maczek-c-est-quoi-co-to-jest.html

 

comme en France au cimetière polonais de Langannerie et à Caen au Mémorial

 

jak we Francji na cmentarzu polskim w  Langannerie i w  Caen Memorial

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2008/09/06/les-polonais-du-centre-et-la-1ed-bl-pl-en-normandie-page1.html

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2008/09/07/les-polonais-du-centre-en-normandie-page-2.html

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2008/09/09/les-polonais-du-centre-en-normandie-page-3.html

 

Ils nous ont chaleureusement accueilli ,tradition polonaise d'accueil oblige, surtout pour un repas de Noël,la wigilia.

 

Przyjecie byla bardzo cieple, polska tradycjia gościnności wymaga, szczególnie na obiad Bożego Narodzenia, Wigilia.

 

 

 

photos: Kozlowski A., Fabjanczyk R., Cornelissens J.

légende des photos B.Demczak

WILRIJK WIGILIA MACZKOWCOW 001.JPG

zdj. 1: wystep choru dzieciecego z polskiej szkoly im gen.Maczka w Antwerpii

 

WILRIJK WIGILIA MACZKOWCOW 004.JPG

zdj. 2: Jola Ratajczak-Ruts (zalozycielka dzieciecego choru), ksiadz Ryszard Kurowski,

WILRIJK WIGILIA MACZKOWCOW 014.JPG

zdj. 3: od lewej: Pan Mieczyslaw Praiss (kombatant z dywizji gen.Maczka), Aleksandra Czacka

WILRIJK WIGILIA MACZKOWCOW 012.JPG

zdj. 4: Plk. Z.Bochenek otrzymuje z rak Jana Cornelissens pamiatkowa odznake.
 

WILRIJK REGINE WIGILIA 013.JPG

zdj. 5: Roni Ruts, w glebi p. Bardzinski i Jola Ratajczak-Ruts

WILRIJK WIGILIA MACZKOWCOW 008.JPG

P1080001.JPG

zdj. 6 i 7: dzielenie sie oplatkiem

WILRIJK WIGILIA MACZKOWCOW 022.JPG

zdj. 8: wystepy Czarnej Gory

WILRIJK WIGILIA MACZKOWCOW 030.JPG

zdj. 9: na pierwszym planie rodzina De Vlaeminck

WILRIJK REGINE WIGILIA 021.JPG

 

22:22 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

24/12/2011

p 405 ZYCZENIA

 

Dla wszystkich Polakow w regionie Centre

dla starej zapomnianej Polonii w Belgii

dla Nowych Polakow w Brukseli aby o nas wiedzieli

dla Polakow na emigracji po calym swiecie

dla naszej ulubionej Polski aby pamietala o nas

 

 

 

Wesołych Świąt i Pięknego Nowego Roku

                                2012

Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année 2012

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2012

 

życzy

 

Polonia z okręgu "Centre" (La Louvière-Binche) w Belgii, gdzie Polacy żyją od 1911go roku

                                       i gdzie bedą żyli dalej cały pszyszły wiek

 ,

Numériser0026.jpg

 

 

Noël  dans la famille SITARZ qui habite déjà dans la cité Vandervelde à Ressaix. Oui, à Ressaix  alors que les baraques sont encore occupées, on  donne  déjà   des nouvelles maisons aux Polonais, ce qui est exceptionnel dans le Centre à cette époque. Dans les cités ,les nouvelles maisons c’est pas pour nous, pas encore. .

C’est la Noël fin des années 60, une fête très très importante dans toutes les familles polonaises - qu’elles soient rouges ou très pieuses- en Pologne et dans le monde . Beaucoup étaient , sont ,les deux à la fois .

Sophie SITARZ a tricoté les deux pulls roses pour ces sœurs Christine et Irène .Sur la photo elles sont derrière leur plus petite sœur Geneviève.

 L’intérieur est  quand même joli dans cette famille ouvrière partie de rien, de rien comme nous tous quand on nous a débarqués ici. La "fiszka" du papa  doit  suffire à élever 9 enfants.

 

 

Numériser0008.jpgLa communion de Tadeusz Sitarz en 1966

Tout ira encore mieux dans les années 70 mais les charbonnages fermeront et nous les Polonais, on nous oublie ici.

Pas d’inquiétude, on s’est débrouillé ; les Polonais savent depuis toujours se débrouiller seuls sans braire et  surnager.

Le papa de Sophie, sa maman ont beaucoup peiné mais aussi ont comme beaucoup d’autres ,ils ont participé à la vie communautaire de la colonie polonaise.

 

Numériser0024 - Copie.jpg                                   Sophie Sitarz,  Romanowiczowa, Sitarzowa przy kasie au réveillon de 1969

Sophie à gauche et sa maman à l’entrée du célèbre Bal Polonais du Nouvel An au Théâtre de Binche.

Aujourd’hui, Sophie fait partie du comité « les Polonais du Centre » Zwiazek Polakow  w Belgii okreg Centre, l’association qui s’occupe des Polonais, de tous les Polonais

 

 http://www.beskid.com/tradition-polonaise-noel.html

 

Tous les Polonais et leurs amis ,d'ANDERLUES,BINCHE,BRAINE le COMTE,CHAPELLE,ECAUSSINNES,ERQUELINNES,ESTINNES,LA LOUVIERE,LE ROEULX,MANAGE,MORLANWELZ,SOIGNIES

vous souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne Année 2012

 

"Wszystkiego najlepszego z okazji Swiat Bozego Narodzenia dla wsystkich znajomych z Centre i Belgii.Jutro o 8ej 30 RCM audycia Koled Polskich."

http://www.beskid.com/rcm.html

D.BLASZKA

 

 

 

17:15 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (1) |  Facebook |

ZAPROSZENIE NA SYLWESTRA

ZAPROSZENIE na sylwestra invitation au réveillon 2012

Réveillon polonais dansantavec Jules DOMINIANCZYK

organisée par le groupe : « les Polonais de la région du Centre et leurs amis »

Komitet ZPwB okręg Centre : Ogonowski Halinka - Pietraszek Rozwita - Fabjanczyk Regina - Fabjanczyk Bérangère - Kucinski Christian – Jelen Sylvie - Sitarz Zofia - Kubarek Barbara - Janowski Ryszard - Kozlowski Aleksander - Hryczynski Edward -Kozlowski Dorota -Saweruk Nowicki Alex -Kuncewicz Andrzej- Blazejczyk Jolanda -Pietraszek Sabine – CornutAndré-

 

Samedi,le 31 décembre 2011 dès 20h00

w sobote 31go grudnia 2011 od 20tejM

 

1.apéritif à bulles avec amuses-bouches à la polonaise.2 entrée chaude : filets de sole sauce koper 3.polska zupa pomidorowa z ryzem 4.sorbet z wodka 5.magret de canard sauce des bois croquettes,légumes chauds 7.café et dessert : pâtisserie polonaise 8.et évidemment cotillons y compris et 9. une coupe de champagne à minuit,une ! une ou deux! 10. et après cela, à table toujours garnie jusqu’à l’aube :assiette de charcuteries polonaises ,pain ,cornichons ,surówka ,…

 

 

reveillon déc 2010 059 - Copie.JPG

 

1.apéritif i gorące przystawki .2 filety złocicy sos koperkowy 3.polska zupa pomidorowa z z ryzem 4.sorbet z wodka  5. Pierś kaczki , gorące warzywa 7.kawa i ciasto 8.konfetti, serpentyny, girlandy, maski

 i 9.   szampana o północy

i 10. a potem zawsze przy stole, wypełnione aż do świtu: Polski półmisek wędlin, chleb, ogórki, surówki ...

 

 

Participation 60 €,…oui,oui,oui,…tout est compris même 1 eau 1 coca1 vin rouge 1 vin blanc à table pour 4 personnes

60€ za wszystko, wszystko,wszystko, ...polska muzyka live, jedzenie,woda, wino, szampan, polska prawdziwa atmosfera, parkowanie prywatne w samym osrodku.

Dzieci do 12 lat gratis; do 16 lat 20€

 

REVEILLON 2010 ALEX 009.JPG

 

 

et on danse des polkas, tangos, obereks, valses et du très moderne avec le plus grand accordéoniste de musique polonaise en Belgique :Jules Dominianczyk

Tanczymy poleczki, tanga, oberki, walczyki no i tez nowoczesne suksesy z najwiekszym, najslynnieszym polskim akordeonista w Belgii DOMINIANCZYK Jules.Uwaga, jak będziecie raz znami to będziecie chcieli być co raz.

 

PAF tylko 60 od osoby

60€ pour un beau réveillon polonais dansant

Enfants jusque 12 ans : gratuit                        jusque 16 ans 20€.

 

Voyez en 2009,en 2010, les réveillons avec les Polonais du Centre sur internet ou dans You Tube

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2011/01/09/noc-sylwestrowa-z-polakami-z-okręgu-centre.html

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2010/01/04/p245-nowy-rok-2010-w-morlanwelz-polonia-belgijska-okreg-cent.html

 

ADRES jak dojechac?

 7134 RESSAIX « aux baraques – Camp Roland »

avenue de la Nouvelle Synthèse ,15

Centre culturel polonais « Maximilien Kolbe » dans la salle des fêtes polonaises

 

E19E42 sortie uitrit 21 direction Binche avec la  N55.Au 3e rond point à gauche Morlanwelz

N563vers Morlanwelz 2km ; après le charbonnage et les corons, tourner à droite à Texaco .Entrer ds la cité jusqu'au bout

SoitE42N sortie 18 ou 18 bis direction Chapelle Thuin Morlanwelz N 59  puis N563 au Delhaize de Morlanwelz prendre Chaussée Brunehault à Morlanwelz vers Binche et avant Péronnes Charbonnages-Ressaix,à gauche à Texaco,traverser la cité et tout droit ,en face de Binche Béton ;entrer dans le domaine avec la voiture ds le parking privé.

 

Jak dojechac:

E119 E 42 wyjscie 21 LE ROEULX kierunek Binche przez N55.

3cie rondo  w Binche na lewo przez N 563 do Morlawelz .Uwaga stacja benzynowa Texaco za 2 km wiechac na przeciw Texaco  do osiedla az do konca i dalej do centrum

Lub E42 wyjcie 18 lub 18bis de Thuin, Chapelle,Morlanwelz.N 59

N59 Delhaize na N563 chaussée Brunehault .6km i przed Peronnes Charbonnage stacja benzynowa Texaco i wiechac na przeciw Texaco do osiedla az do konca i dalej do centrum

 

Prosze parkować w samymośrodku

 

 

reveillon déc 2010 010 - Copie.JPG

 

 

Réservation obligatoire par téléphone KOZŁOWSKI FABJAŃCZYK 0495 786205 soit064 366133-vers la Belgique :00 32 495786205lub 00 32 64 366133)Rezerwacje stolików primy obowiązkowo kierować telefonicznie a tylko potem przelać 60 euros od osoby na konto « les Polonais du Centre » dopisać: « noc sylwestrowa 2012 »ile osób-nazwiska i skad et versement après réservation au compte : O68 2489103 13 avec mention « réveillon 2012» le nombre de personnes et leur nom

A transférer à vos connaissances ,si vous le voulez.

12:31 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

21/12/2011

P 404 SPOTKANIE WIGILINE W KONSULACIE W BRUKSELI

Przyjemne spotkanie wigilijne dla Polonii belgijskiej w Konsulacie w Brukseli

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 002.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 008.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 003.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 011.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 005.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 043.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 015.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 013.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 021.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 022.JPG

WIGILIA KONSULAT 2011 REGINE 008.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 037.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 048.JPG

WIGILIA KONSULAT BXL ALEX 033.JPG

13:38 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

19/12/2011

p 403 spotkanie wigilijne w Parlamencie EU

PARLEMENT EU ALEX 039.JPG

 

 

W Brukseli jest tyle Polakow ale gdzie ich spotykac.Znamy kilka rodzin i Polacy z Brukseli sa w naszym zazondzie "les Polonais du Centre".

Wiemy ze w Unii pracuje masa "nowych Polakow " a my Polacy ze starej emigracji, z bardzo starej emigracji przed wojennej i po wojennej, chcemy podziwic naszych rodakow prosto z Polski ; sie przedstawic jako "Polacy z Belgii "i wytlumaczyc ze jestemy; nawet mowimy... dziwnie... po polsku, oddychamy, jemy, pijemy, spiewamy w polskim chorze, tanczymy w zespolach po polsku; zyjemy w Belgii, my w regionie "Centre" juz sto lat ; ze bedziemy tak jak nasze rodzice spiewali kolendy, bedziemy po polsku sie dzielili oplatkiem u nas w domu w Belgii ,jeszcze caly przyszly wiek i ze dzialamy w zywych organizacjach polonijnych.

Wystawa "POKAZ POLSKICH TRADICJI BOZONARODZENIOWYCH" byla przyjemna okazja takiego spotkania.

 

 zdjecia:BLASZKA Z., FABJANCZYK R. , KOZLOWSKI A.

PARLEMENT EU ALEX 016.JPG

PARLEMENT EU ALEX 008.JPG

PARLEMENT EU ALEX 021.JPG

IMG_6357.JPG

PARLEMENT EU ALEX 033.JPG

PARLEMENT EU ALEX 029.JPG

PARLEMENT EU REGINE 011.JPG

 

PARLEMENT EU ALEX 025.JPG

PARLEMENT EU ALEX 037.JPG

PARLEMENT EU ALEX 028.JPG

PARLEMENT EU ALEX 034.JPG

PARLEMENT EU ALEX 035.JPG

 

IMG_6364.JPG

Polska,Polacy z Polski w Brukseli, Polacy z Belgii w Brukseli i po calej Belgii, przedstawiaja spolne zyczenia

21:21 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

18/12/2011

p 402 SPOTKANIE WIGILINE Z POLAKAMI W LIMBURGII

Wyjechaliśmy w sobote 16 go grudnia po południu z okręgu Centre aby zajechać o 5tej w Genk.

Polacy w Waterschei posiadają własną sale, " polska sala " gdzie jest urządzona co roczna wigilia przez ZPB, związek Polaków w Belgii oddział Gen.Informacja była nadana w kalendarium w naszych polonijnych stronicach w internecie.

Chcieliśmy poznać to polskie osiedle w Waterschei, tą Polską sale, własność do dzisiaj związków polonijnych, poznać Polaków z Limburgi.

 

SAM_0195.JPG

 

SAM_0214.JPG

SAM_0213.JPG

Barszcz czerwony i uszka z grzybami, smażony karp, polska sałatka jarzynowa, śledzie, pierogi z kapustą i grzybami, bigos z grzybami, kawa i ciasto z makiem.

 

SAM_0208.JPG

W kuchni,Tereska Piotrowska i z boku skarbniczka zazondu.Caly komitet pracuje i członkowie tak samo, pomagają.

SAM_0197.JPG

Ryszard Janowski z La Louvière (le Centre), nasz własny kelner, przy stole delegacji z Heusden-Zolder. Czesław Szkudlarski , w niebieskiej koszuli, jest prezesem ZPB całej Limburgi.

SAM_0198.JPG

SAM_0203.JPG

SAM_0222.JPG

Z nami ,Roselina Cherier z Francji, z Anor kolo Chimay-tam tez mieszkają Polacy , z chóru zespołu " Wojtek ", nasza koleżanka .Obok: Barabara Kubarek; rozmawiają z Bozeną z Genk

SAM_0209.JPG

SAM_0216.JPG

SAM_0219.JPG

http://www.cafebabel.fr/article/27832/pologne-repas-noel-...

19:52 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

11/12/2011

p 401 HAUTRAGE ETAT à SAINT GHISLAIN polska kuchnia 9.12.2011

 

C'est ce vendredi 9 décembre qu'à eu lieu le dernier cours de cuisine 2011
Mme Lucie Norkiewicz , Chef Cuisinière, a proposé quelques plats spécifiques pour les fêtes de fin d'année aux 47 personnes qui se sont déplacées à Hautrage-Etat

Furent présentées notamment les recettes de :

 Notre Bigos national

DSC01597.JPG

 

 du Sernik,

 

DSC01594.JPG

DSC01595.JPG

 

et 2 recettes des Sledzie Marynowane.

 

DSC01596.JPG

 

Bien sûr la dégustation à ravi les personnes présentes dont 1 s'est déplacée spécialement de Ronquières

DSC01599.JPG

DSC01600.JPG

DSC01603.JPG

 

DSC01606.JPG

 

 

 

 


Les prochains cours  ont été fixé aux dates suivantes :
- le vendredi 17 février 2012 à 19 H
- le vendredi 02 mars 2012 à 19 H
Ces cours auront lieu à la Cafeteria de l'Ecole J. Rolland de 7330 St-Ghislain
Invitation cordiale aux personnes intéressées

Renseignements auprès de Mme Lucie-Matusiewicz-Mielcarek 0477/222836 ou de Mme Josy-Janczak Gridelli : 0496/441847

 Raymond Mielcarek
69 a, rue de la Hamaide
7333 Tertre
GSM : 0032478/643073
Tél : 003265601057
Mail :
raymielcarek@hotmail.com

 

12:38 Écrit par LES POLONAIS DU CENTRE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |